Vedtægter for Dansk MPN Forening

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Dansk MPN Forening.

Foreningens hjemsted vil være i den kommune, den til enhver tid siddende formand er bosiddende.

§ 2. Formål:

- At udbrede kendskab om og forståelse for PV/ ET/ PMF
- At hjælpe og støtte andre med PV/ ET/ PMF
- At søge mere viden i ind- og udland
- At få et nærmere samarbejde med hæmatologer, som har speciel viden om og interesse for PV/ ET/ PMF.

§ 3. Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver med PV/ ET/ PMF, disses familier samt andre med interesse for PV/ ET/ PMF. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller et bestyrelsesmedlem.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stemmeberettigede er alle, som før generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men der kan brevstemmes.

Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af stemmeflertal blandt de fremmødte, jfr. § 7 (vedtægtsændringer).

Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent + referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
  4. Valg af formand
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt har anmodet herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter, at ønsket herom er stillet.

Forslagsstillere har mødepligt.

§ 5. Foreningens daglige ledelse er:

Formanden, som vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer incl. formanden, derudover vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en periode af 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i skiftende år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Alle kan genvælges.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert lovligt medlem af foreningen (i henhold til vedtægternes § 4).

Bestyrelsen må ikke omfatte mere end ét familiemedlem.

Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg uden for bestyrelsen til aktiviteter.

§ 6. Økonomi:

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud, gaver o.l.

Regnskabet følger kalenderåret.

Ingen - hverken bestyrelsen eller medlemmer - kan stifte gæld i foreningens navn.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for eventuelle forpligtelser ingået i foreningens navn, disse skal alene afholdes af foreningens respektive formue.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 7. Vedtægtsændring:

Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling.

Ændringer af det vedtagne kan dog ske, hvis myndighederne stiller krav herom (f.eks. ved ønske om skattefritagelse).

§ 8. Opløsning:

Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. aktiver - efter en generalforsamlings bestemmelse - en dansk forening eller forskningsfond inden for blodsygdomme.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. april 1997.

§ 5 ændret på generalforsamlingen år 2000.

§§ 4, 5 og 6 ændret på generalforsamlingen år 2003.

§§ 2, 3, 4 og 5 ændret på generalforsamlingen år 2007.

§§ 1, 5 og 8 ændret på generalforsamlingen år 2015.

§§ 4 og 6 ændret på generalforsamlingen år 2016.

§ 4 ændret på generalforsamlingen år 2017.

Medlemsfordele

Som medlem får du disse fordele:

Kontingent

Årligt kontingent: